Algemene voorwaarden 2024

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Palestra Dokkum en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Palestra Dokkum, hierna te noemen “het lid”.

Bijzondere afspraken, die afwijken van deze voorwaarden of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per individueel geval.

Artikel 1 : Definities
· lid : natuurlijk persoon die middels het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier een overeenkomst is aangegaan met Palestra Dokkum m.b.t. fitnessactiviteiten;
· Palestra Dokkum : Palestra Dokkum , gevestigd te 9101 WV Dokkum, aan het adres Hogedijken 18-6.
· Contributie : de verschuldigde som per vastgestelde periode uit hoofde van het lidmaatschap;
· Blokkade : non-actief regeling voor een vooraf overeen te komen periode, waarin geen contributie is verschuldigd;
· Gebroken periode : deel van vierwekelijkse incassoperiode.

Artikel 2 : Constitutie
Het lid dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel betreffende zijn/haar gezondheidstoestand tevoren medisch te laten keuren. Het lid dient een medische contra-indicatie voor fitness te melden aan Palestra.

Artikel 3 : Lidmaatschap en termijn
1. Aanmelding als lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de receptie.
2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3. Het lidmaatschap geldt voor de abonnementsvorm en -periode die op het inschrijfformulier is vermeld.
4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een bepaalde periode. Na deze periode heeft het lid de mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Het lidmaatschap eindigt te allen tijde op de laatste dag van de maand. Voorbeeld: als het lid halverwege de maand juni opzegt, eindigt het lidmaatschap op 31 juli van dat jaar.
5. Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, middels een bij de receptie verkrijgbaar uitschrijfformulier, worden opgezegd! Opzegging per mail is voor Palestra niet rechtsgeldig!
6. Tussentijdse opzegging is uitgesloten, tenzij ingeval van verhuizing (> 20 km), waarvoor een bewijs nodig is.
7. Indien het lidmaatschap niet schriftelijk wordt opgezegd, wordt de abonnementsperiode automatisch telkens met een maand verlengd.
8. Bij achterstallige contributiebetaling(en) wordt de opzegging van het abonnement niet geaccepteerd.
9. Nadat de inschrijving in de administratie is verwerkt, ontvangt het lid een toegangsbandje, waarvoor € 20,00 verschuldigd is.

Artikel 4 : Betaling van de contributie
1. De contributie is per vooruitbetaling middels automatische incasso verschuldigd.
2. De contributie wordt door Palestra per vier weken geïncasseerd.
3. Indien het lid geen gebruik maakt van de faciliteiten van Palestra tijdens de overeengekomen abonnementsperiode, dient de contributie gewoon te worden betaald.
4. Restitutie van contributie (behoudens foutieve betalingen) is niet mogelijk. Dit geldt eveneens indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Palestra. Denk hierbij aan calamiteiten en rampen.
5. Ingeval de inschrijfdatum niet samenvalt met de vierwekelijkse incassodatum, is het lid een gebroken periode verschuldigd.
6. Palestra behoudt zich het recht voor om gedurende de vakantieperiodes de openingsuren/lesroosters aan te passen, zonder dat dit tot reductie van de verschuldigde contributie leidt.
7. Bij niet-tijdige betaling is het lid van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door een medewerker van Palestra schriftelijk op gewezen en heeft alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag te voldoen binnen voor een dan nader te bepalen tijdstip.
8. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Palestra gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6 : 96, lid 2, onder C en lid 5 BW in rekening te brengen.
9. Als het lid niet aan de betalingsverplichting voldoet, is Palestra bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.
10. Palestra behoudt zich het recht voor om de contributie jaarlijks wegens indexering te verhogen.

Artikel 5 : Uitsluiting van toegang
Palestra behoudt zich het recht voor om een lid de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen. De reden voor deze uitsluiting kan iedere overtreding zijn van deze algemene voorwaarden, de huisregels, of een gedrag, dat naar de mening van Palestra in strijd is met het welzijn van de overige leden, de goede orde en het karakter van Palestra.

Artikel 6 : Gebruik van faciliteiten, veiligheid en aansprakelijkheid
1. Het gebruik van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of enig ander programma van Palestra geschiedt op eigen risico van het lid.
2. Het is niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten van Palestra, waarmee het lid niet bekend is.
3. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten van Palestra wanneer het lid onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
4. Palestra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
5. Palestra onderwerpt de apparaten en faciliteiten aan het nodige onderhoud en staat ervoor in dat de instructeurs en begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
6. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge van beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
7. Tevens vrijwaart het lid Palestra voor aanspraken van derden ten deze.
8. Het lid is aansprakelijk voor alle door hem/haar veroorzaakte schade aan de op het terrein of in het gebouw van Palestra aanwezige personen, bedrijfsmiddelen, inventaris en overige niet nader te noemen zaken.

Artikel 7 : Openingstijden
1. Palestra is gerechtigd de openingstijden, lestijden en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Palestra zich het recht voor haar faciliteiten/de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of teruggave.
2. Dit recht tot aanpassing van openingstijden bestaat ook tijdens situaties waarin sprake is van overmacht (noodtoestand). Denk hierbij aan calamiteiten of rampen.

Artikel 8 : Non-actief regeling (blokkade)
1. Het lid heeft recht op een blokkade tijdens zwangerschap, blessures en andere medische klachten. Hiervoor is een medische verklaring nodig.
2. Reeds betaalde contributie kan als persoonlijk tegoed blijven staan, maar wordt niet geretourneerd en vervalt na één jaar. De voorwaarden ten aanzien van het lidmaatschap blijven hierbij onveranderd van kracht.
3. Wanneer het lid een blokkade op zijn abonnement krijgt toegekend, wordt de einddatum verlengd met de pauzeperiode.

Artikel 9 : Huisregels
Palestra geeft in haar sportcentra bekendheid aan de voorschriften die het lid bij de sportbeoefening in acht dient te nemen. Voor het overige dienen de aanwijzingen van de instructeurs en begeleiders opgevolgd te worden.

Artikel 10 : Wijzigingen in de algemene voorwaarden
Palestra behoudt zich het recht voor om periodiek wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden, indien zij deze wijzigingen in het belang acht van de veiligheid in haar sportcentra, de handhaving of verbetering van het kwaliteitsniveau of andere aspecten, welke naar de beoordeling van Palestra van belang kunnen zijn in de exploitatie van de sportcentra en het welzijn van haar leden.

Artikel 11 : Klachten
1. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk, duidelijk omschreven en eventueel voorzien van de nodige bewijsmiddelen, door het lid worden ingediend bij Palestra.
2. Palestra verplicht zich om zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van vier weken schriftelijk te antwoorden op de ingediende klacht. Als een klacht een langere verwerkingstijd vergt, antwoordt Palestra per ommegaande met een indicatie van de termijn waarbinnen het lid een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Als de klacht niet in onderling overleg opgelost kan worden, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 : Geschillen
Geschillen tussen het lid en Palestra, die betrekking hebben op:
· Totstandkoming overeenkomst
· Opzegging overeenkomst
· Inschrijfgeld
· Kwaliteit dienstverlening
· Hygiëne
· Veiligheid
· Personal training
kunnen zowel door het lid als door Palestra aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
De uitspraak van de Geschillencommissie is voor beide partijen bindend.

Artikel 13 : Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing, tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

× Beschikbaar Ma t/m Vr van 09.00 - 16.00uur